منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١٢/19

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان9 ماموريت انجام داده است .

که 6 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو- خيابان ميرحسيني - ايستگاه1و8 ، حريق منزل- بلواردانشجو- ايستگاه 5،  حريق خودرو- فلکه کشاورز- ايستگاه7.

در روز جاري سازمان 3مصدوم داشته  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/21

 

عضويت خبرنامه

Email: