منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/١٢/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان11 ماموريت انجام داده است .

که  5 مورد آن اطفاء حريق و 6 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان سعدي- ايستگاه 8،  حريق نانوايي- خيابان رسالت- ايستگاه4، واژگوني خودرو-بزرگراه خليج فارس-ايستگاه 5.

در روز جاري سازمان مصدوم  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/19

 

عضويت خبرنامه

Email: