منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/١٢/15

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان7 ماموريت انجام داده است .

که3 مورد آن اطفاء حريق و 4 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مدرسه- خيابان چمران- ايستگاه 9، تصادف و حريق خودرو- تله سياه- ايستگاه ٥.

در روز جاري سازمان مصدوم نداشته  و 1 متوفي داشته است .

آخرين تغييرات:96/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: