منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/١٢/14

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 6 ماموريت انجام داده است .

که4 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق سيلندر گاز- خيابان آزادي- ايستگاه 7، حبس در منزل - خيابان دانش - ايستگاه 5.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: