منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١٢/10

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات و1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه- خيابان سعدي- ايستگاه9و ٢ ،اعلام نشت گاز- خيابان قلنبر- ايستگاه 3.

در روز جاري سازمان  مصدوم  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/12

 

عضويت خبرنامه

Email: