منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/١٢/07

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 3 ماموريت انجام داده است .

که هر 3 مورد آن اطفاء حريق بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق ترانس برق- خيابان ويلا-ايستگاه6، حريق خودرو- بزرگراه خليج فارس- ايستگاه 5.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/09

 

عضويت خبرنامه

Email: