منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/١٢/04

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 6 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و 4 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق سيلندر گاز- خيابان آرش-ايستگاه3.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/08

 

عضويت خبرنامه

Email: