منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١٢/02

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو- خيابان انتظام-ايستگاه 8، حريق سيلندر گاز- خيابان مهر-ايستگاه ١.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: