منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/١١/30

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که ٤ مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه- خيابان پهلواني -ايستگاه 2  ،حريق منزل - خيابان بزرگمهر-ايستگاه ٥ ،حريق منزل - خيابان کوثر-ايستگاه 8.

در روز جاري سازمان  مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: