منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/١١/29

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 1 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان کريمپور-ايستگاه 3  ،حريق منزل - خيابان گلها-ايستگاه 5 .

در روز جاري سازمان  مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: