منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١١/28

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .

که هر 4 مورد آن اطفاء حريق بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل - بلوار فاضلي -ايستگاه 4.

در روز جاري سازمان  مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: