منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١١/26

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که2 مورد آن اطفاء حريق و3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو- خيابان مدني -ايستگاه 1 .

در روز جاري سازمان  مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: