منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/١١/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان6 ماموريت انجام داده است .

که1 مورد آن اطفاء حريق و ٥ مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

 حريق سيلندر گاز-خيابان رجايي- ايستگاه4.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: