منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان2 ماموريت انجام داده است .

که هر2مورد آن اطفاء حريق  بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق ساختمان مخروبه-خيابان بهشتي- ايستگاه1، حريق ضايعات - بلوار فرودگاه- ايستگاه9.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/25

 

عضويت خبرنامه

Email: