منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/١١/17

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .

که هر 4 مورد آن اطفاء حريق بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق کنتور برق-خيابان نصر- ايستگاه 6، حريق منزل-خيابان رسالت- ايستگاه1، حريق منزل - خيابان عمار - ايستگاه ٤ .

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/11/23

 

عضويت خبرنامه

Email: