منوي اصلي

شارژخاموش کننده

مشاور مدير عامل

 

 

مشاور مدير عامل سازمان : آقاي محمد علي ضيايي کردي

آقاي کردي داراي 26 سال سابقه کار در سمت هاي آتش نشان، فرمانده شيفت ، رئيس ايستگاه ومسئول سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري چابهار را در کارنامه خود دارند ؛ و از اوايل سال 1396بعنوان مشاور مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در حال خدمت مي باشند.

مسير ارتباطي:٠٥٤٣٣٤٤٤٤٤٤

آخرين تغييرات:96/11/03

 

عضويت خبرنامه

Email: