منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١٠/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  12 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و8 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق خودرو -خيابان مزاري- ايستگاه ٣ ، تصادف خودرو-کيلومتر5 جاده بم زاهدان - ايستگاه 4، حريق مغازه-خيابان سعدي- ايستگاه 8.

در روز جاري سازمان  مصدوم  و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/21

 

عضويت خبرنامه

Email: