منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دوشنبه ١٣٩٦/١٠/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  10 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ، 7 مورد آن امداد و نجات  و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق ترانس برق-خيابان آزادي- ايستگاه 7، حريق منزل-خيابان شريعتي- ايستگاه 7 و1 ، مورد مار-خيابان رسالت- ايستگاه 4.

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/19

 

عضويت خبرنامه

Email: