منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١٠/16

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  6 ماموريت انجام داده است .

که ٤ مورد آن اطفاء حريق ، 1 مورد آن امداد و نجات  و 1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه-خيابان کوثر- ايستگاه 8، حريق منزل-خيابان مولوي- ايستگاه 9 و2 .

در روز جاري سازمان مصدوم و  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/10/17

 

عضويت خبرنامه

Email: