منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه١٣٩٦/٠٩/04

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  ١٥ماموريت انجام داده است .

که 7مورد آن اطفاء حريق و 7مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه- خيابان جام جم- ايستگاه 2،سقوط فرد داخل کانال - خيابان رزمجو مقدم- ايستگاه 7و١ ، حريق سيلندر گاز- خيابان جام جم - ايستگاه 2، 

در روز جاري سازمان مصدوم نداشته و 1 متوفي داشته است .

آخرين تغييرات:96/09/05

 

عضويت خبرنامه

Email: