منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنج شنبه ١٣٩٦/٠٩/02

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  10 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و 7 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل - خيابان دانش- ايستگاه ٥،اتصالي ترانس برق - خيابان دانشگاه - ايستگاه 9 ،حريق منزل - خيابان پهلواني- ايستگاه 7.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/05

 

عضويت خبرنامه

Email: