منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/09/01

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  5 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

واژگوني خودرو- خيابان مصطفي خميني- ايستگاه 2، حريق منزل - خيابان معلم- ايستگاه 5.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/05

 

عضويت خبرنامه

Email: