منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز دو شنبه ١٣٩٦/٠٨/29

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ٩ ماموريت انجام داده است.

که ٥ مورد آن اطفاء حريق، 2مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن پشتيباني بوده است. 

مهمترين وقايع روز جاري :

تصادف  خودرو- بلوار انقلاب- ايستگاه 3و10،تصادف  خودرو- بلوار خليج فارس- ايستگاه 5،حريق سيلندر گاز- خيابان باقري- ايستگاه 9.

در روز جاري سازمان 4 مصدوم داشته و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/09/01

 

عضويت خبرنامه

Email: