منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روزيک شنبه ١٣٩٦/٠٨/21

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان  4 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

اتصالي برق پارکينگ- خيابان باقري- ايستگاه ٢، حريق درخت - خيابان مولوي - ايستگاه 1.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: