منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روزپنج شنبه ١٣٩٦/٠٨/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .
که 5 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .
مهمترين وقايع روز جاري :
حريق منزل- منزل آب- ايستگاه 5، حريق منزل- خيابان دانشجو- ايستگاه 5، حريق منزل- خيابان کوثر- ايستگاه 4.
در روز جاري سازمان 2 مصدوم داشته و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: