منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روزدو شنبه ١٣٩٦/٠٨/15

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .
که 3 مورد آن اطفاء حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .
مهمترين وقايع روز جاري :
 نشت گاز – خيابان خرمشهر – ايستگاه 3 ، حريق خودرو- خيابان پير بخش- ايستگاه 7،  واژگوني خودرو- خيابان انقلاب- ايستگاه 10.
در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/08/22

 

عضويت خبرنامه

Email: