منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جلسه مدير عامل محترم سازمان درخصوص مسائل مربوط به بخش عمليات

جلسه مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با معاونين، مديران و روساي ايستگاه هاي عملياتي در خصوص مسائل مربوط به بخش عمليات سازمان.

آخرين تغييرات:96/06/15

 

عضويت خبرنامه

Email: