منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روزچهارشنبه ١٣٩٦/٠٦/٠8

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ١4 ماموريت انجام داده است .

که 11مورد آن اطفاء حريق و3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل - خيابان جام جم - ايستگاه 2 ،حريق  منزل (سيلندر گاز)- خيابان مجديه - ايستگاه 7 

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/06/11

 

عضويت خبرنامه

Email: