منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

وقايع روز سه شنبه 1396/4/20

وقايع روز سه شنبه 1396/4/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 10 ماموريت انجام داده است .

که 5 مورد آن اطفا حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

واژگوني خودرو  - خيابان فاضلي - ايستگاه 4

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/04/22

 

عضويت خبرنامه

Email: