منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

وقايع روز يکشنبه 1396/4/18

وقايع روز يکشنبه 1396/4/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .

که 5 مورد آن اطفا حريق و ٣ مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل - خيابان رسالت - ايستگاه 4 ( يک مصدوم )

در روز جاري سازمان يک مصدوم داشته و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/04/22

 

عضويت خبرنامه

Email: