منوي اصلي

شارژخاموش کننده

طراحي و ساخت دستگاه تهويه در حريق بدست پرسنل عمليات ايستگاه 206

با حمايتها و رهنمود هاي مدير عامل محترم سازمان و خلاقيت آقاي حسينعلي نارويي از پرسنل عمليات ايستگاه 206 اين دستگاه ساخته شدو در مدار کاري قرار گرفت .

آخرين تغييرات:96/03/09

 

عضويت خبرنامه

Email: