منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آمار حوادث سال 1395

آمار ساليانه حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهر

سال 1395

شرح

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

جمع

مزاحمت حيوانات

10

8

3

5

2

6

4

5

3

3

3

1

53

آبگرفتگي معابر

1

7

13

21

آبگرفتگي منازل

2

3

1

1

3

2

1

1

2

16

آوار

4

1

4

9

اتصال برق

1

1

1

8

11

استقرار خودرو

11

41

30

29

36

18

37

19

35

55

311

اعزام لودر

1

2

1

4

اعلام حريق کامپيوتري بانک ها

3

4

1

4

4

2

5

5

5

1

34

افتادن درخت بر روي خودرو

2

1

3

اقدام به خودسوزي

1

2

1

1

5

اقدام به خودكشي

2

2

1

1

2

1

9

امداد رساني به حيوانات

7

12

8

11

8

12

14

19

10

10

4

7

122

ايمن سازي اماکن

2

3

1

4

5

15

ايمن سازي تصادف خودرو

1

1

ايمن سازي ماشين حمل سوخت و .....

1

1

ايمن سازي معابر

1

3

3

2

2

2

1

1

65

1

81

بازديد ايمني از اماکن

14

1

15

برخورد درخت با كابهاي برق

0

برق گرفتگي و اتصال برق

1

1

2

بسته شدن درب و محبوس شدن افراد

16

28

14

14

18

22

19

25

16

16

36

25

249

تصادف جرح و واژگوني وسائط نقليه

3

1

3

9

1

13

4

3

9

7

10

5

68

درآوردن اشياء از دست

2

13

4

6

10

10

4

1

12

9

3

4

78

ريزش چاه

0

ساير موارد

5

3

4

4

10

9

17

6

3

8

10

2

81

سقوط از ارتفاع

1

1

1

2

1

6

سقوط خودرو داخل رودخانه

1

1

1

1

2

6

سقوط در چاه

1

2

1

1

4

9

سقوط کابل برق

2

1

3

شرکت در مراسم و مانور

23

18

1

42

عمليات آسانسور

4

7

9

10

5

19

12

12

9

8

17

5

117

عمليات برون شهري

3

3

1

5

1

13

عمليات چرخ گوشت

0

عمليات مارگيري

1

9

12

3

1

3

4

1

1

2

3

40

غرق شدن در آب

1

1

قطع درخت

1

1

2

كشف جسد

0

گير کردن اعضاء

3

2

1

6

گير کردن خودرو در گودال آب

2

3

4

1

2

3

2

7

29

53

محبوس شدن در خودرو

1

1

1

2

5

مزاحمت زنبور يا انهدام لانه زنبور

3

13

9

8

3

36

مشاهده عقرب

1

1

نشت گاز و گازگرفتگي

4

3

6

2

3

2

4

3

1

7

10

45

نشت مايعات سوختي(بنزين، گازوئيل...)

1

2

1

4

جمع

91

120

97

128

113

150

146

111

119

93

237

173

1578

 

آخرين تغييرات:96/01/09

 

عضويت خبرنامه

Email: