منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ستاد فرماندهي

 

شرح وظايف مركز ستاد فرماندهي

شرح وظايف:

مرکز ستاد فرماندهي:

  • آماده نگهداشتن امکانات ارتباطي سازمان

  • اطمينان از آمادگي کليه وسايل و تجهيزات فني مخابراتي و بيسيم با انجام آزمايشات و بازديدهاي دوره اي

  • دريافت کليه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوري به مقام ما فوق جهت اقدام

  • نظارت دقيق در گرفتن آدرس محل حادثه يا آتش سوزي و اعزام نيروها از طريق ايستگاه مربوطه

  • دريافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه در اسرع و قت به واحدهاي ذير بط (مدير عامل.معاونت عمليات . روابط عمومي)

  • نظارت و کنترل بر امر ارزشيابي اجراي عمليات اطفاء و نجات و امداد به منظور يافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

  • انجام کليه اموري که در حدود و ظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

 

مسول ستاد فرماندهي  : آقاي جمشيد رضايي

ستاد فرماندهي آتش نشاني زاهدان در سالهاي قبل  جزيي از بخش بيسيم و تلفن خانه ايستگاه شماره يک شهر زاهدان بوده است  که از سال 1393 اين ستاد به همت آقاي جمشيد رضايي  تشکيل و هم اکنون با چهار خط 125 و دو خط  جانبي (05433228888  و  05433224444) در خدمت شهروندان زاهداني قرار دارد.

آخرين تغييرات:94/11/29

 

عضويت خبرنامه

Email: