منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پايگاه نه

مسئول ايستگاه : اسحاقعلي سرحدي

محدوده اين ايستگاه  در ناحيه مرکزي شهر قرار دارد و منطقه بازار شهر زاهدان را پوشش ميدهد.

شماره تماس پايگاه : 05433252888

آخرين تغييرات:95/09/17

 

عضويت خبرنامه

Email: