منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پايگاه هشت

سرپرست ايستگاه: منصور جعفري

اين پايگاه در محدوده غربي شهر و مابين دو ايستگاه 3 و 4 قرار دارد .

شماره تماس پايگاه : 05433508121

آخرين تغييرات:96/08/04

 

عضويت خبرنامه

Email: