منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

پايگاه هشت

مسول ايستگاه: عليرضا ملاشاهي

اين پايگاه در محدوده غربي شهر قرار دارد و مابين دو ايستگاه 3 و 4 قرار دارد .

شماره تماس پايگاه : 05433508121

آخرين تغييرات:94/12/06

 

عضويت خبرنامه

Email: