منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه هفت

رييس ايستگاه : علي سراواني

 

اين ايستگاه در شمال شرق شهر زاهدان و در بلوار کشاورز تقاطع  خيابان باقري قرار دارد. شهرک صنعتي کامبوزيا در محدوده اين ايستگاه ميباشد.

05433312604

 

آخرين تغييرات:94/11/05

 

عضويت خبرنامه

Email: