منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه هفت

رييس ايستگاه : عليرضا ملاشاهي زارع

اين ايستگاه در شمال شرق شهر زاهدان و در بلوار کشاورز تقاطع  خيابان باقري قرار دارد. شهرک صنعتي کامبوزيا در محدوده اين ايستگاه مي باشد.

05433312604

 

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: