منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه شش

سرپرست ايستگاه

محمد روامبد

محدوده اين ايستگاه منطقه زيباشهر و مهر شهر ميباشد.همچنين شهرک صنعتي ميرجاوه نيز تحت پوشش اين ايستگاه ميباشد.

آخرين تغييرات:96/10/10

 

عضويت خبرنامه

Email: