منوي اصلي

شارژخاموش کننده

واحد حراست

مهرزاد نورا

مدير واحد حراست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان ايشان از سال 88 در سازمان شهرداريهاي کشور مشغول به خدمت شده اند و در سمت هاي مشاور حقوقي شهردار زاهدان،کارشناس حقوقي دفتر امور قراردادها،مدير حراست شهرداري منطقه يک و در حال حاضر مدير حراست سازمان آتش نشاني زاهدان ميباشند.

شماره تماس : 05433444444 , 05433421118

آخرين تغييرات:95/12/01

 

عضويت خبرنامه

Email: