منوي اصلي

شارژخاموش کننده

مدير آموزش

کارشناس مسول آموزش

حميد رضا عابدي

آقاي عابدي از سال 1380 در سمتهاي آتش نشان ، فرمانده شيفت ، رياست ايستگاه و مربي آموزش  در سازمان آتش نشاني زاهدان مشغول به خدمت مي باشند . و از ابتداي سال 1394 به عنوان مسول آموزش منصوب گرديده اند.

آخرين تغييرات:95/11/16

 

عضويت خبرنامه

Email: