منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

ايستگاه دو

رييس ايستگاه : محمود ريگي ميرجاوه

 

ايستگاه شماره دو: انتهاي شرقي خيابان امام خميني (ره) در قسمت جنوبي پارك نور قرار دارد . شماره تماس :05433316300

(توضيح اينكه ايستگاه شماره دو بخشي از پارك نور مي باشد)

آخرين تغييرات:95/12/18

 

عضويت خبرنامه

Email: