منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه دو

سرپرست ايستگاه :  سنجر نارويي

 

ايستگاه شماره دو: انتهاي شرقي خيابان امام خميني (ره) در قسمت جنوبي پارك نور قرار دارد . 

شماره تماس :05433316300

 

آخرين تغييرات:96/08/20

 

عضويت خبرنامه

Email: