منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه يک

ايستگاه يک

رييس ايستگاه  : الياس اربابي دستگرد

ايستگاه در خيابان امام خميني حد فاصل خيابان سعدي تا ميدان پانزده خرداد واقع شده است . اين ايستگاه اولين و مجهزترين ايستگاه شهر زاهدان ميباشد که آتش سوزي ها و حوادث محدوده مرکزي شهر را پوشش ميدهد. ضمنا ستاد فرماندهي 125 نيز در اين ايستگاه مستقر ميباشد.

شماره تماس ايستگاه :33228888 054 و  05433224444 

آخرين تغييرات:95/07/25

 

عضويت خبرنامه

Email: