منوي اصلي

شارژخاموش کننده

نرم افزار آمار حوادث آتش نشاني

آمار حريق ها ، حوادث و عمليات هاي اين سازمان تماما توسط نرم افزار ثبت و ذخيره ميشود و در هر لحظه امكان پايش و بررسي آماري دقيق آنها براي اخذ تصميم هاي مديريتي وجود دارد

امكانات اين نرم افزار به شرح زير است

 • امکان تعريف کدينگهاي مورد گزارش، کاربري، بيمه، علت بروز حادثه، علت بروز حريق،
  وسايل امداد، واحد، مواد مصرفي، وسايل اطفائيه، مناطق شهرداري، اطلاع گيرنده، ميزان
  تحصيلات، عامل ايجاد حادثه، فرماندهان عمليات، مسئولين ايستگاه و …
 • ثبت اطلاعات مربوط به ايستگاههاي آتش نشاني نظير کد ايستگاه و نام ايستگاه
 • ثبت و نگهداري اطلاعات مراکز درماني اعم از نام مرکز درماني، تلفن و آدرس٫
 • امکان کنترل و تعيين سطوح دسترسي کاربران بسته به نوع مسئوليت آنها.
 • ارائه انواع گزارشها ي آماري حادثه / حريق.
 • ثبت و نگهداري اطلاعات حوادث و حريق ها اعم از مشخصات عمومي حادثه / حريق، موقعيت
  حادثه، عوامل ايجاد حادثه و اطلاعات تکميلي در دو بخش.
 • ثبت و نگهداري اطلاعات خسارات وارده به تجهيزات آتش نشاني در هر حادثه.
 • ثبت و نگهداري اطلاعات مواد مصرفي در هر حادثه.
 • ثبت  اطلاعات حادثه ديدگان اعم از نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه،
  جنسيت، سن، شغل، تحصيلات، نوع آسيب، وضعيت سلامتي و محل اعزام مجروح.
 • امکان ثبت و نگهداري کليه تصاوير تهيه شده از هر حادثه.
 • امکان ارسال فايل خروجي از گزارشات به PDF
 • امکان ارسال فايل خروجي از گزارشات بهExcel
 • امکان ساخت گزارشات دلخواه.
 • در هر لحظه و در هر مكاني از طريق وب به گزارش هاي زير دسترسي داريم

 • برگ گزارش عمليات
 • آمار حريق /حادثه به تفکيک ايستگاه ها و مصدوم و متوفي
 • آمار ساليانه انواع حريق/حادثه به تفکيک ماه
 • آمار مقايسه اي حادثه و حريق به تفکيک در دو بازه زماني قابل انتخاب (براي مثال فروردين امسال با فروردين سال گذشته و يا ارديبهشت/ ويا سه ماهه اول با سه ماهه دوم)
 • گزارش تعداد وسايل و تجهيزات امدادي به کار گرفته شده
 • گزارش مقدار مواد مصرفي به کار گرفته شده
 • گزارش هاي دلخواه به کمک گزارش ساز قدرتمند
 • نمودار مقايسه اي حادثه و حريق در دوبازه زماني
 • نمودار تعداد حادثه / حريق
 • نمودار تعداد  عمليات ايستگاه ها
 • نمودار تعداد مصدومين و متوفيان

 • نمونه گزارش هاي اين نرم افزار را ميتوانيد از اينجا دانلود كنيد

  اطلاعات بيشتر در مورد اين نرم افزار

  آخرين تغييرات:83/02/09

   

  عضويت خبرنامه

  Email: