منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف معاونت اداري و مالي

-تعيين وظايف و حدود و مسئوليت و اختيار روساي واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي آنان

-رسيدگي و صدور دستورات لازم به منظور تامين وسايل و ملزومات مورد نياز سازمان

-نظارت در تهيه و تنظيم بودجه،متمم بودجه و تفريغ بودجه سازمان

-كليه امور اداري و مالي سازمان از قبيل نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي، صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحد ها ، سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از ظرف مافوق ارجاي مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

آخرين تغييرات:92/05/05

 

عضويت خبرنامه

Email: