منوي اصلي

شارژخاموش کننده

معرفي مدير عامل

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان

آقاي حسين زيرکي

آقاي حسين زيركي در سال 1372 به استخدام شهرداري زاهدان در آمده اند.ايشان در  واحدهاي حراست ، امور اداري ، امور فني و بهره برداري ، معاونت بهره برداري در سازمان اتوبوسراني مشغول به خدمت بوده اند و از سال ١٣٩١در سمت معاونت مالي  واداري سازمان آتش نشاني زاهدان مشغول به خدمت بوده اند و از تاريخ 1395/03/20 در سمت مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر زاهدان مشغول به خدمت ميباشند.

آخرين تغييرات:95/03/20

 

عضويت خبرنامه

Email: