منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

مديران قبلي سازمان

1) مرحوم غلامرضا ضيايي کردي

2)آقاي ريگي نژاد

3)آقاي منوچهر صالح ( سرپرست )

4)آقاي نادر عربشاهي

5)آقاي آحمد ريگي فرد

 


مرحوم غلامرضا ضيائي كردي

آخرين تغييرات:95/10/06

 

عضويت خبرنامه

Email: