منوي اصلي

شارژخاموش کننده

معاونت عمليات

معاون عمليات سازمان : آقاي عبدالرحيم شاقوزايي

آقاي شاقوزايي داراي  22 سال سابقه کار در سمت هاي فرمانده شيفت و رييس ايستگاه  و مربي آموزش در زمينه پمپ هاي آتش نشاني را دارند.و از پايان سال 1393 بعنوان معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان در حال خدمت ميباشند.

مسير ارتباطي:05433444444  

آخرين تغييرات:94/10/30

 

عضويت خبرنامه

Email: