منوي اصلي

شارژخاموش کننده

جديد ترين خبرها

نتيجه نهايي رشته هاي شغلي کاردان آتش نشان و راننده وسايط نقليه تندرو آتش نشاني  در سايت  www.sbazmoon.ir

معاونت عمليات

معاون عمليات سازمان : آقاي عبدالرحيم شاقوزايي

آقاي شاقوزايي داراي  22 سال سابقه کار در سمت هاي فرمانده شيفت و رييس ايستگاه  و مربي آموزش در زمينه پمپ هاي آتش نشاني را دارند.و از پايان سال 1393 بعنوان معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان در حال خدمت ميباشند.

مسير ارتباطي:05433444444  

آخرين تغييرات:94/10/30

 

عضويت خبرنامه

Email: