منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ 1 لغايت 31 ارديبهشت 1391

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ جمعه 1 ارديبهشت 1391 لغايت يکشنبه 31 ارديب ادامه...
تاريخ : 91/03/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ 1 لغايت 31 ارديبهشت 1391

آمار حوادث سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ جمعه 1 ارديبهشت 1391 لغايت يکشنبه 31 ارديبهشت ادامه...
تاريخ : 91/03/09

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ 1 فروردين لغايت31 فروردين 1391

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ سه شنبه 1 فروردين 1391 لغايت پنج شنبه 31 ادامه...
تاريخ : 91/03/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ 1 فروردين لغايت 31 فروردين 1391

آمار حوادث سازمان آتش نشاني شهرداري زاهدان از تاريخ سه شنبه 1 فروردين 1391 لغايت پنج شنبه 31 فرور ادامه...
تاريخ : 91/03/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/90 لغايت 29/12/90

        کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 29 /12/9 ادامه...
تاريخ : 91/01/21

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/11/90

  کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/11/90 شامل 1251 مورد تعداد کل حريقها ادامه...
تاريخ : 90/12/10

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/10/90

کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/10/90 شامل 1134 مورد تعداد کل حريقها 736 مور ادامه...
تاريخ : 90/11/16

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/9/90

  کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/9/90 شامل 1020 مورد تعداد کل حريقها 660 ادامه...
تاريخ : 90/10/25

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از 1/1/90 لغايت 30/8/90

کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/8/90 شامل 917 مورد تعداد کل حريقها 604 مورد ادامه...
تاريخ : 90/10/22

آمار حوادث سازمان آتش نشاني از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/7/90

کل حوادث از تاريخ 1/1/90 لغايت 30/7/90 شامل 817 مورد تعداد کل حريقها 535 مورد ادامه...
تاريخ : 90/10/22

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: