منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

آمار حريقهاي سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/3/93

آمار حريق هاي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فروردين 13 ادامه...
تاريخ : 93/04/14

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/3/93

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فروردين 1393 ل ادامه...
تاريخ : 93/04/14

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/2/93

آمار حريق هاي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فروردين 13 ادامه...
تاريخ : 93/03/03

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/2/93

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فروردين 1393 ل ادامه...
تاريخ : 93/03/03

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/1/93

  آمار حريق هاي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فر ادامه...
تاريخ : 93/02/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/01/93

  آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ جمعه 1 فروردي ادامه...
تاريخ : 93/02/09

آمار حريق هاي سازمان آتش نشاني زاهدان از ناريخ 1/1/92 لغايت 29/12/92

آمار حريق هاي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ پنج شنبه 1 فروردي ادامه...
تاريخ : 93/01/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/92 لغايت 29/12/92

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ پنج شنبه 1 فروردين 1 ادامه...
تاريخ : 93/01/09

آمار حريقهاي سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/92 لغايت 30/11/92

آمار حريق هاي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ پنج شنبه 1 فروردي ادامه...
تاريخ : 92/12/04

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/92 لغايت 30/11/92

آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   از تاريخ پنج شنبه 1 فروردين 1 ادامه...
تاريخ : 92/12/04

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: