منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

خلاصه عملکرد سازمان آتش نشاني از تاريخ 1/10/85 لغايت 30/10/85

      رديف  شرح وقايع شماره ايستگاه جمع دي  ماه جمع ده & ادامه...
تاريخ : 85/11/04

خلاصه عملکرد سازمان آتش نشاني از 1/9/85 لغايت 30/9/85

  ردبف شرح وقايع شماره ايستگاه جمع آذر ماه جمع نه ماهه ادامه...
تاريخ : 85/10/09

خلاصه عملکرد سازمان آتش نشاني از 1/8/85 لغايت 31/8/85

ملاحضات جمع هشت ماه جمع آبانماه شماره ايستگاه شرح وقايع رديف   4 3 2 ادامه...
تاريخ : 85/09/21

خلاصه عملكرد سازمان آتشنشاني از 1/4/85 لغايت 31/4/85

رديف شرح شماره ايستگاه جمع تير جمع چهار ماهه ملاحضات 1 2 3 4 1 حريق منزل ادامه...
تاريخ : 85/08/21

خلاصه عملكرد سازمان آتشنشاني از 1/3/85 لغايت 31/3/85

رديف شرح شماره ايستگاه جمع خرداد جمع سه ماهه ملاحضات 1 2 3 4 1 حريق منزل 1 ادامه...
تاريخ : 85/08/17

خلاصه عملكرد سازمان آتشنشاني از 1/5/85 لغايت 31/5/85

رديف شرح شماره ايستگاه جمع مرداد جمع پنجماهه ملاحضات 1 2 3 4 1 حريق منزل 3 5 ادامه...
تاريخ : 85/08/16

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: