منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/87 لغايت 31/2/87

  کل حوادث از تاريخ 1/1/87 لغايت 31/2/87 شامل150 مورد تعداد کل حريقها 99 مورد ادامه...
تاريخ : 87/03/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/87 لغايت 31/1/87

  کل حوادث از تاريخ 1/1/87 لغايت 31/1/87 شامل 53 مورد تعداد کل حريقها 36 مورد ادامه...
تاريخ : 87/02/08

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 29/12/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت30/12/86 شامل914 مورد تعداد کل حريقها  590   ادامه...
تاريخ : 87/02/05

آمار حوادث سازمان آتش نشاني از تاريخ 1/1/86 لغايت 30/11/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت30/11/86 شامل  838 مورد تعداد کل حريقها  5 ادامه...
تاريخ : 86/12/08

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 30/10/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت30/10/86 شامل  774 مورد تعداد کل حريقها  4 ادامه...
تاريخ : 86/11/23

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 30/9/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/9/86 شامل  654 مورد تعداد کل حريقها  ادامه...
تاريخ : 86/10/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/8/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/7/86 شامل 592 مورد تعداد کل حريقها  385 ادامه...
تاريخ : 86/10/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/7/86

  کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/7/86 شامل  537 مورد   تعداد کل حريق ادامه...
تاريخ : 86/08/07

اهم فعاليتها و عملکرد شش ماهه سال 86 سازمان آتش نشاني زاهدان

  اهم فعاليتها و عملکرد شش ماهه سال 86 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 1- افتت ادامه...
تاريخ : 86/07/07

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/5/86

    کل حوادث از تاريخ 1/1/86 لغايت 31/5/86 شامل 429 مورد    تعداد ک ادامه...
تاريخ : 86/06/18

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: